బ్రిక్ మేకర్ వర్క్‌షాప్

01-Office Building
05-Finished Product
12-Bearing Machining
02-Factory Workshop
10-CNC Center
13-Cutting-Stacking-Grouping
03-Ware Parts Storage
11-Bearing Machining
06-Assembling Workshop